0
Nová registrácia
Ak sa chcete zaregistrovať ako firma, kliknite na REGISTRÁCIA FIRMY.
údaje o mne
 
 Meno a priezvisko:*
 Adresa:*
 Mesto:*
 PSČ:*
 Štát:*
 E-mail:*
 Telefón:*

Dodacia adresa vyplňte len ak je iné ako adresa firmy
 Adresa:
 Mesto:
 PSČ:
 Štát:
prihlasovacie údaje
 
 Prihlasovacie meno:
 Prihlasovacie heslo:
 Potvrdenie hesla:

 Súhlasím s prihlásením k odberu noviniek elektronickou poštou (e-mailom) a spracovaním údajov pre marketingový účel.

 
1525
Kontrolný kód:*
Opíšte kód z políčka, slúži ako ochrana proti SPAM.

Zadaním údajov do registračného formulára a ich odoslaním dávate súhlas na uloženie osobných údajov do databázy zákazníkov a súčasne vyjadrujete súhlas s ich spracovaním v zmysle § 13, odsek 1, písmeno a) nového zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Zadaním a odoslaním údajov prehlasujete, že máte viac, ako 16 rokov alebo disponujete súhlasom zákonného zástupcu. Oboznámte sa, ako spracúvame vaše osobné údaje.


VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetový obchod www.gsmalarmcentrum.sk,
uskutočňované SZČO Vladislavom Pikom, Dunajov 105 02302 Krásno nad Kysucou, IČO: (ďalej len
,,Všeobecné obchodné podmienky“)

ČASŤ I.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri
predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo
spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného
tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci
súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v
objednávke sú pravdivé a úplné.

2. Predávajúcim sa rozumie Vladislav Pika, Dunajov 105 02302 Krásno nad Kysucou, IČO: /ďalej len
,,predávajúci“/

3. Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a
ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s
predávajúcim.

4. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom
internetového obchodu www.gsmalarmcentrum.sk, elektronickej pošty, telefonicky; objednávka je
návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany
predávajúceho stáva zmluvou.

5. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.

6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu
www.gsmalarmcentrum.sk.

Článok II.

Objednávanie tovaru

1. Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu
www.gsmalarmcentrum.sk, elektronickej pošty, telefonicky.

2. Každá objednávka musí obsahovať:

Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia
ak je sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu,
spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru.

3. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II bod 2 nemusí byť predávajúcim
akceptovaná.

4. Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

5. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v
akej lehote bude možné tovar dodať. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza,
kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom SMS správy, telefónu alebo e-mailu, kde mu bude
oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy
tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred
expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.

Článok III.

Dodanie a prevzatie tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení
objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:

prepravnej služby (kuriérom), na dobierku; orientačná doba dodania do 48 hodín

Slovenskou poštou - na dobierku alebo doporučene; orientačná doba dodania 3-4 dni ak je tovar na
sklade, v opačnom prípade bude kupujúci informovaný o náhradnom termíne dodania

3. Doby dodania uvedené v čl. III bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok sú len orientačné
(nezáväzné). Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba uvedená v čl. III bod 1, t.j. doba dohodnutá
medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.

4. Doprava zdarma nie je poskytovaná štandardne, ale len od stanovenej sumy.

5. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

6. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru
skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek
neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

Článok IV.

Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

1. Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode www.gsmalarmcentrum.sk je konečná a
záväzná pre predávajúceho a kupujúceho.

2. Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

zaplatením dobierky pri jej prevzatí

3. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo
vlastníctve predávajúceho

Článok V.

Ochrana osobných údajov

1. Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú
poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie
tovaru.

2. Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú
predávajúcim zhromažďované a používané.

3. Internetový obchod www.gsmalarmcentrum.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v
prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie
uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

ČASŤ III.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných
právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.

2. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za
neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných
ustanovení všeobecných obchodných podmienok.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Oboznámil som sa s podmienkami a chcem sa zaregistrovať

   * Položka  - ktorá musí byť vyplnená.Táto webová stránka používa cookies. Pokračovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadača pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Ďalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok