Obchodné podmienky


 

Všeobecné obchodné podmienky.

platnosť od 01.03. 2013.

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetový obchod www.gsmalarmcentrum.sk, uskutočňované SZČO Vladislavom Pikom, Dunajov 105  02302 Krásno nad Kysucou, (ďalej len ,,Všeobecné obchodné podmienky“)

 

Vladislav Pika-gsmalarmcentrum
Dunajov 105
02302 Krásno nad Kysucou
Slovenská republika

IČO: 41361334 DIČ: 1021207825
Firma nie je platcom DPH !

Firma je zapísaná v Obvodný úrad Čadca Číslo živnostenského registra: 502-11768
Zodpovedný vedúci: Vladislav Pika
Pracovná doba: 07-20 hod.

Telefón: 0911738892

E-mail: info@gsmalarmcentrum.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia. (SOI)

 

ČASŤ I.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

2. Predávajúcim sa rozumie Vladislav Pika,  Dunajov 105   02302 Krásno nad Kysucou, IČO: /ďalej len ,,predávajúci“/

3. Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

4. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.gsmalarmcentrum.sk, elektronickej pošty, telefonicky; objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.

5. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.

6. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.gsmalarmcentrum.sk.

Článok II.

Objednávanie tovaru

1. Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.gsmalarmcentrum.sk, elektronickej pošty, telefonicky.

2. Každá objednávka musí obsahovať:

Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia ak je sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru.

3. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje uvedené v čl. II bod 2 nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

4. Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.

5. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou, alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom SMS správy, telefónu alebo e-mailu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.

Článok III.

Dodanie a prevzatie tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II bod 5 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom:

prepravnej služby (kuriérom), na dobierku; orientačná doba dodania do 48 hodín

Slovenskou poštou - na dobierku alebo doporučene; orientačná doba dodania 2-3 dni ak je tovar na sklade, v opačnom prípade bude kupujúci informovaný o náhradnom termíne dodania

3. Doby dodania uvedené v čl. III bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok sú len orientačné (nezáväzné). Záväznou dobou na dodanie tovaru je doba uvedená v čl. III bod 1, t.j. doba dohodnutá medzi predávajúcim a kupujúcim pri potvrdení objednávky predávajúcim.

4. Doprava zdarma nie je poskytovaná štandardne, ale len od stanovenej sumy.

5. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

6. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

Článok IV.

Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

1. Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode www.gsmalarmcentrum.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho.

2. Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

zaplatením dobierky pri jej prevzatí

prevodom na bankový účet

TrustPay-platba kartou VISA a MasterCard

3. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho

Článok V.

Ochrana osobných údajov

1. Údaje zadávané kupujúcim pri objednávke tovaru považuje predávajúci za dôverné a nebudú poskytnuté tretím subjektom s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk, resp. dodanie tovaru.

2. Objednávateľ dáva odoslaním objednávky súhlas, že údaje o objednávateľovi a jeho nákupoch budú predávajúcim zhromažďované a používané.

3. Internetový obchod www.gsmalarmcentrum.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Článok VI. 

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu sídla predajcu:
Vladislav Pika-gsmalarmcentrum

Dunajov 105

023 02 Krásno nad Kysucou

Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z).

Formulár na odstúpenie od zmluvy je zasielaní elektronicky (emailom) a je aj možné ho stianúť na stránke obchodu.

http://www.gsmalarmcentrum.sk/tlacodstup.php

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené do 14 dní od odstúpenia.

Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu po odstúpení od zmluvy platí kupujúci.

ČASŤ III.

Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.

2. Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 VÍTA VÁS ASISTENT VYHĽADÁVANIA
x
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do porovnania.
Zobraziť porovnanie
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný medzi obľúbené položky.
Zobraziť obľúbené položky
x
ok
Tovar bol úspešne pridaný do košíka.

Nakupovať Pokračovať do košíka